首页

僧伽吒经注音

菩提一词是梵文Bodhi的音译,意思是觉悟、智慧,用以指人忽如睡醒,豁然开悟,突入彻悟途径,顿悟真理,达到超凡脱俗的境界等。菩提也是大彻大悟,明心见性,证得了最后的光明的自性,也就是达到了涅槃的程度。涅槃对凡夫来讲是人死了,实际上就是达到了无上菩提。广义而言,乃断绝世间烦恼而成就涅槃之智慧。即佛、缘觉、声闻各于其果所得之觉智。此三种菩提中,以佛之菩提为无上究竟,故称阿耨多罗三藐三菩提,译作无上正等正觉、无上正遍智、无上正真道、无上菩提。

僧伽吒经注音 第一卷

僧伽吒经 第一卷

 

shìwén  shí  zàiwángshèchénglíngjiùshānzhōng  gòngqiūsēngèrwànèrqiānrén  míngyüēhuìmìngāruòjiāochén  huìmìnglüè  huìmìngshè  huìmìngjiā  huìmìngluóhóuluó  huìmìngluó  huìmìngtuó  huìmìngxián  huìmìnghuān  huìmìngwǎngzhǐ  huìmìng  huìmìngnántuó  shìděngèrwànèrqiānrén  gòngduǒduǒliùwànèrqiānrén  míngyüēduǒ  qièyǒngduǒ  tóngzhēnduǒ  xīntóngzhēnduǒ  tóngzhēnxiánduǒ  jiǎnduǒ  wénshūshīduǒ  xiánduǒ  jīngāngduǒ  shìděngliùwànèrqiānrén  yǒuwànèrqiāntiān  míngyüēchóuātiān  tuótiān  tuótiān  tiān  zhāntáncángtiān  zhāntántiān  shìděngwànèrqiāntiān  yǒuqiāntiān  míngyüēlíntuótiān  duānzhèngtiān  tiān  suìtiān  shìtiān  yǒutiān  suíshàntiān  shìděngqiāntiān  yǒuqiānlóngwáng  míngyüēāluóluólóngwáng  luólóngwáng  luólóngwáng  jǖnsuōluólóngwáng  jǖnshīshālóngwáng  nántuólóngwáng  shēlóngwáng  shīshālóngwáng  shìděngqiānlóngwáng  jiēxiànglíngjiùshānshìzūnsuǒ  tóumiànràosānqüèzhùmiàn


ěrshíqièyǒngduǒduǒ  cóngzuòérpiāntǎnyòujiān  zhǎngxiàngbáiyán  shìzūn  wéiyüànshìzūnyǎnshuōzhèngzhòngshēng  shìzūn  liàng亿tiānzhòng  liàng亿cǎi  liàng亿duǒ  liàng亿shēngwén  jiēwénzhèng  shìzūn  shìzhòngjiēwén  wéiyüànláiyīnggōngděngzhèngjüé  wèishuōmiàolìngchángānyǐnduànzhūzhàng  ěrshíshìzūnzànqièyǒngduǒ  shànzāishànzāi  qièyǒng  néngwéizhòngqǐngwènláishìzhīshì  jīntīngshànniànzhī  dāngwèishuō  wéiránshìzūn  yüànwén  ěrshíshìzūngàoqièyǒngduǒ  yǒuménmíngsēngqiézhà  ruòménzàiyán  yǒurénwénzhě  néngchúmièzuì  ānòuduōluósānmiǎosānde退tuìzhuǎn  qièyǒng  yǘn  ruòrénwénménzhī  guòzhī  qièyǒngbáiyán  yǘnshìzūn  gàoqièyǒng  héngshāděngzhūláisuǒyǒu  ruòrénwénmén  suǒshì  qièyǒng  ruòréndewénshìmén  ānòuduōluósānmiǎosān  qiè退tuìzhuǎn  jiànqiè  qièdeānòuduōluósānmiǎosān  ènǎo  qièshànjiēdechéngjiù  qièyǒng  wénzhěnéngzhīshēngmiè  ěrshíqièzhòng  cóngzuòérpiāntǎnyòujiān  yòuzhuózhǎngxiàng  báiyán  shìzūn  yǒuliàng  yán  shànnántīng  gōnghǎishuǐ  yánwēichén  héngshāděngzhòngshēng  zuòshí  shìqièshísuǒyǒu  zhī  qièyǒng  ruòrénwénménduō  suànshùsuǒnéng  ěrshíqièzhòng  wénshìshuō  yǒngyüèhuānduōzēng  shíqièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  děngzhòngshēngyüèzhèng  ěrshíshìzūngàoqièyǒngduǒduǒ  qièyǒng  yǒuèrzhòngshēngyǎng  děngwéièr  zhěqièzhòngshēngxīnpíngděng  èrzhěwénděngwéizhòngshuōxīnwàng  qièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  wénděngdejìn  qièyǒng  yǎngwéndejìn  chángxìntīngshòuchéngzhějìn  ěrshíréntiānzhūlóngcǎicóngzuòér  báiyán  shìzūn  děng  yüànshìzūnmǎnsuǒyüàn  ěrshíshìzūn便biànwēixiào  zhǒngzhǒngguāngcóngkǒuzhōngchū  biànzhàoshífāngshàngzhìfànshìháicóngdǐng  ěrshíqièyǒngduǒ  cóngzuòérpiāntǎnyòujiān  yòuzhuó  báiyán  shìzūn  yīnyüán  láixiànyǒuzhīxiàng  ěrshíshìzūngàoqièyǒngduǒ  huìzhōngqièzhòngshēng  dāngdeānòuduōluósānmiǎosān  chéngjiùqièláijìngjiè  shìxiào  qièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  yīnyüán  huìzhòngshēngdeānòuduōluósānmiǎosān  yán  shànzāishànzāi  qièyǒng  néngwènláishìzhī  qièyǒng  yüànshèng  qièyǒng  nǎiwǎngguòshùāsēngjié  yǒushìzūnhàoyüēbǎoláiyīnggōngzhèngbiànzhīmíngxíngshànshìshìjiānjiěshàngshìdiàozhàngtiānrénshīshìzūn  qièyǒng  ěrshízuòzhī  huìzhòngshēngzhùzhìhuìzhě  wǎngzhīshízài鹿zhōng  shíyüàn  shìzhū鹿  jiēlìngzhùzhìhuìzhōng  shí鹿wénxǘnjiēshēngyán  yüàndeshì  qièyǒng  huìzhòngyīnshàngēn  dāngdeānòuduōluósānmiǎosān  ěrshíqièyǒngduǒduǒ  báiyán  shìzūn  ruòyǒuzhòngshēngwénzhě寿shòumìngjié  yán  rén寿shòumìngmǎnshíjié  qièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  jiéliàng  yán  shànnán  chéngzòng广guǎngshíèryóuxǘngāosānyóuxǘn  chéngmǎn  yǒucháng寿shòurénguòbǎisuìér  shìchéngzhōngjìnjiéyóujìn  qièyǒng  yòushānzòng广guǎngèrshíyóuxǘn  gāoshíèryóuxǘn  yǒucháng寿shòurénguòbǎisuì  qīngzēngwǎngzhī  shìshānjìnjiéyóujìn  shìmíngjiéliàng  shíqièyǒngduǒduǒbáiyán  shìzūn shìyüànshàngdeshìzhī寿shòushíjié  kuàngzhōng广guǎngxiūzhūxíng  shànnán  ruòyǒuwénménzhě  suǒ寿shòumìngmǎnshíjié  kuàngshūxiěsòngzhīzhě  qièyǒng  ruòyǒurénjìngxìnxīnsòngménduōqián  jiǔshíjiéshí宿mìng  liùwànjiézhōngwéizhuànlúnwáng 。于xiànzàishìrénsuǒjìngzhòng  dāonénghài  néngshāng 。【  *(  -  + yòu )】 zhōng  línmìngzhōngshí  jiànjiǔshí亿zhū  ānwèizhīyán  wèi  zàishìshíwénsēngqiézhàmén  jiǔshí亿  jiāngrénzhìshìjiè  qièyǒng  kuàngyǒuréndewénshìmén  ěrshíqièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  dāngtīngshòushìménde  gàoqièyǒng  héngshāzhūláisuǒyǒu  wénshìjīngzhěsuǒshì  shíqièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  tīngxīnyàn  gàoqièyǒng  shànzāishànzāi  néngshìwényàn  shìwényàn  kuàngfánxīnshēngyànxiǎng  qièyǒng  ruòyǒushànnán  wénménshēngxìnxīnzhě  qiānjiézhōngduòèdào  shíjiézhōngduòchùshēng  wànèrqiānjiéduòchī  wànqiānjiéshēngbiān  èrwànjiézhōngshēngchùduānzhèng  èrwànqiānjiéchángchūjiā  wànjiézhōngzuòzhèngwáng  liùwànqiānjiéxiūxíngniàn  qièyǒng  shànnánshànrén  shǎoshàn  è便biàn  tāi  qièyǒng  wénménzhě  shēngshēngzhīchù  jiǔshíāsēngjiéduòèdào  wànjiéchángdewénchí  shíwànjiéshāshēng  jiǔwànjiǔqiānjiéwàng  wànsānqiānjiéliǎngshé  qièyǒng  shìménnánzhínánwén  ěrshíqièyǒngduǒduǒ  cóngzuòérpiāntǎnyòujiānyòuzhuó  zhǎngbáiyán  shìzūn  bàngzhězuìduōshǎo  gàoqièyǒng  zuìshènduō  shíqièyǒngduǒ  báiyán  shìzūn  shùzuì  gàoqièyǒng  wènshì  shànnán  ruòyǒushíèrhéngshāzhūláiěxīn  ruòyǒubàngzhězuìduō  qièyǒng  ruòchéngnǎoxīnzhě  zhòngshēngbèishāojiāorán  qièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  shìzhòngshēngyǘnjiù  gàoqièyǒng  yǒuréndāoduàntóu  使shǐzhìzhī  shíyóuzhūyào  yòngzhī  qièyǒng  yǘn  shìzhòngshēnghuánhuó  qièyǒngbái  shìzūn  qièyǒng  yòuyǒuréndāohàiduàn  ruòdeliángzhìzhīchā  rénchāzhī  jīnzhīgèngzuòèshàn  qièyǒng  ruòshànnán  niànshīshíshì  qièè  zhūshànzhūshàn  shīyōuchóunéngjiù  fánzhīrénshì  néng  néng    shìshì  qièyǒng  zhūzhòngshēnglínzhīshísuǒzhǐ  qièyǒng  zhòngshēngyǒuèrzhǒng  děngwéièr  zhězuòshàn  èrzhěfěibàngzhèng  shìèrrénlínzhīshízhǐchù  shíqièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  bàngzhěshēngdàozhōng  gàoqièyǒng  bàngzhīrén  zàijiàohuànjiéshòu  zhòngjiéshòu  shāoránjiéshòu  shāoránjiéshòu  hēishéngjiéshòu  ājiéshòu  máoshùjiéshòu  hóuhóujiéshòu  qièyǒng  bàngzhòngshēng    mǎnjiéshòunǎo  ěrshíqièyǒngduǒduǒbáiyán  shìzūn  néngwén  ěrshíshìzūnérshuōsòngyüē

 


néngwén shèn


wéi zhòngshēngshòutòng


ruòzàoshànzhě yǒuguǒbào


ruòzàoshàn shòubào


shēngyǒu yōubēisuǒ


fánchángshòu yǒushǎoshí


zhìhuìrénwéi néngniànzhū


xìnqīngjìngchéng duòèdào


shìqièyǒng běndeguǒbào


zuòshísuīshǎo biānguǒbào


zhǒngzishísuīshǎo liàngguǒshí


zhízhòngtián néngshēngguǒshíchù


zhìzhěān zhū


yüǎnèdào xiūxíngzhūshàn


ruòháo yòngshīzhū


shíqiānjiézhōng cáibǎo


suísuǒshòushēngchù chángniànxíngshī


shìqièyǒng shīshēn


ěrshíqièyǒngduǒduǒbáituóyán  shìzūn  yǘnxiūzhìhuì  yǘnwénménzēngzhǎngshàngēn  gàoqièyǒngduǒ  ruòyǒuréngòngyǎngliùshíèr亿héngshāzhū  shīzhū  ruòwénménzhě  suǒqiánzhèngděng  qièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  yǘnshàngēnmǎn  ěrshíshìzūngàoqièyǒngduǒduǒyán  gōngzhědāngzhīmǎn  qièyǒngbáiyán  shìzūn  réngōngláiděng  gàoqièyǒngduǒ  shànnán  shīshàngēnláiděng  qièyǒngduǒyán  shìzūn  děngshìshī  gàoqièyǒngduǒ  liútōngménzhě  míngwéishī  qièyǒngduǒbáiyán  shìzūn  wénméndeděng  shūxiěsòngménzhě  suǒ  gàoqièyǒngduǒyán  shànnán  shífāngmiànfāngshíèrhéngshāzhūlái  láizhùshìshuōmǎnshíèrjié  ruòyǒushànnán  shuōméngōng  shàngzhūláiděng  ruòyǒushànnán  shūxiějīng  shíhéngshāzhūlái  shuōgōngnénglìngjìn  kuàngshūxiěsòngshòuchí  shíqièyǒngduǒwènyán  shìzūn  ruòsòngzhěsuǒ  ěrshíshìzūnshuōsòngyüē


sòng zuìshèng


shíhéng zhūsuǒshuō


sòngmén shì


shìzhūgōng yánshuōnéngjìn


shí亿zhū zhùshìmǎnjié


shífāngqiè chángzànchéng


shànshuōmén éryǒuqióngjìn


zhūnánzhí shì


ěrshíshí亿tiānzhìsuǒ  zhǎngdǐngbáiyán  shànzāishìzūn  shìzàngyüànzhùyán  ěrshíyǒushíqiān亿jiǎnzi  láisuǒbáiyán  shèngshāméntán  gàojiǎn  láichángshèng  děngzhùdiāndǎo  yǘnjiànděngshèng  shèng  děngshàntīng  jīnwèiděng  wèiděngshuō


fánhuì chùděiyǒushèng


zhīzhèngdào yǘnděiyǒushèng


shìzhòngshēngdào shènshēnyǎn


ěrshíjiǎnzi  shìzūnsuǒxīnshēngchēnhuì  ěrshíshìzhuōjīngāngchǔ  shǒuzhīyòngjiān  shíshíqiān亿zhūjiānzi  huángnǎobēi  láiyǐnxínglìngjiàn  ěrshízhūjiǎnzijiànlái  bēisòngyüē


xiōng néngjiùzhě


jiànkuàng kōngrénháng


chùjiànshuǐ jiànshùyīn


jiànrénzhòng bànshòu


shòuzhūnǎo yóujiànlái


shízhūjiāncóngzuòér  yòuzhuóchūshēngyán  láiāimǐnyüànjiànjiù  děngguī  ěrshíshìzūnshíwēixiào  gàoqièyǒngduǒduǒyán  shànnán  wǎngwàidàojiānzisuǒ  wèishuō  ěrshíqièyǒngduǒduǒbáiyán  shìzūn  shānwángxiǎoshānnéngchūzhě  shìshìzūn  láiqiánnéngshuō  ěrshíshìzūngàoqièyǒngduǒduǒ  shànnán  zuòshìshuō  láiyǒuduōfāng便biàn  qièyǒng  wǎngguānshífāngqièshìjiè  láizàichù  zhùchùsuǒ  láizuò  qièyǒng  jiānsuǒdāngshuō  qièyǒngbáiyán  shìzūn  chéngshén  wèishén  shén  gàoqièyǒng  shén  háishíshénérlái  ěrshíqièyǒngduǒduǒ  cóngzuòérpiāntǎnyòujiān  wèizuòméixiàn  ěrshíshìzūn  wèijiānshuō  shēngshēngnǎo  rénshēngduō  shēngyǒubìng  bìngyǒulǎolǎoyǒu  yǒuwángnánzéinánshuǐnánhuǒnánnánzuònán  shízhūwàidàoxīn怀huáikǒng  báiyán  shìzūn  děngjīngèngrěnshēng  ěrshíshìzūnshuōshí  shíqiān亿zhūwàidàoděngdechéngòu  ānòuduōluósānmiǎosānxīn  shēnshíqiān亿  zhùshíduǒ  xiànduǒzhǒngzhǒngshén  huòzuòxiàngxíngxíngshīzixíngjīnchìniǎoxíng  huòzuòshānxíng  huòzuòlǎoxíng  huòzuòhóu  huòzuòhuátáijiéjiāzuò  shíqiān亿duǒzàinánmiànzuò  jiǔqiān亿duǒzàiběimiàn  jiēzuòshìshéntōngbiànhuà  láichángzàisānmèi  fāng便biànwéizhòngshēngshuō  ěrshílái  zhīqièyǒngduǒyòngshén  zhìhuáshàngshìjiè  shíqièyǒngduǒ  shénshēnqǐngláizhìsuǒ 。到dàoyòuràosān  qīngjìngxīnzhǎng  báiyán  shìzūn  shén  zhìshífāngzhūshìjiè  jiànjiǔshíjiǔqiān亿zhūshìjiè  èrshén  jiànbǎiqiān亿zhūshìjiè  zhìdàohuáshàngshìjiè  zhìdòngláishìjiè  shìzūn  zhìguó  jiànjiǔshíèrqiān亿zhūshuō  yòujiànshí亿qiānshìjiè  shí亿qiānzhū  chéngānòuduōluósānmiǎosān  gòngyǎngguòér  shìzūn  zhìsānshíjiǔ亿bǎiqiānguó  jiànsānshíjiǔ亿bǎiqiānduǒchūjiā  ānòuduōluósānmiǎosān  shìzūn  gōngjìngbài  yòuràosānguòér  shìzūn  yòuliùshí亿shìjiè  jiànliùshí亿  gòngyǎnggōngjìngbàiér  shìzūn  jiànbǎi亿shìjiè  bǎi亿láibānnièpán  gòngyǎnggōngjìngbàiguòér  shìzūn  jiànliùshí亿shìjiè  zhūzhèngmièjìn  xīnjiāonǎoér怀huáibēi  jiàntiānlóngchāyōunǎojiànxīn  shìzūn  shìjièjiéhuǒsuǒshāo  hǎijiēshāojìnyǒu  gòngyǎngguòér  nǎidàohuāshàngshìjiè  shìzūndàoshìjiè  jiànbǎiqiān亿zuò  shìzūn  jiànnánmiànbǎiqiān亿zuò  dōng西běifāngshàngxià  bǎiqiān亿gāozuò  shìzūn  zuòbǎochéngjiù  zuòshàngyǒulái  jiéjiāzuòwéizhòngshuō  shìzūn  jiànshēngyǒuxīn  wènshìzūn  shìjièzhěmíngwèiděng  láigàoyán  shìjièzhěmíngyüēhuāshàng  shìzūn  wènyán  láishìzūnmínghàoděng    hàoliánhuācáng  shìjièchángzuòshì  wènyán  shìjièzhōngliànglái  zhěshìliánhuācángláizhīshēn  shìzūnyüē  dāngshìliánhuācáng  ěrshízhūyǐnxiàn  wéijiàn  zuòshàngshì  shí  shíyǒuzuòcóngyǒngchū  zuòjiéjiāzuò  shízuò  yǒuliàngzuòránérchūkōngrénzuò  wèn  zuòkōngrénzuò  shíshìzūnérgàoyán  shànnán  zhòngshàngēnzhòngshēng  dezàihuìzhīzhōng  shìzūn  shíwènláiyán  shìzūn  zuòshàngēndezàihuì  shígàoyán  tīngshànnán  wénsēngqiézhàménzhě  shìshàngēndezàihuì  kuàngshūxiěsòng  qièyǒng  wénsēngqiézhàméndezàihuì  shàngēnrénnéngjiànguó  ěrshíqièyǒngduǒduǒbáiyán  shìzūn  wénménzhě  ěrshíliánhuācánglái便biànwēixiào  shìzūn  shízuò  wènyán