心经原文网

四十二章经注音

四十二章经注音

shì zūn chéng dào yǐ , zuò shì sī wéi : lí yù jì jìng , shì zuì wéi shèng 。

世尊成道已,作是思惟:离欲寂静,是最为胜。

zhù dà chán dìng , jiàng zhū mó dào 。

住大禅定,降诸魔道。

yú lù yě yuàn zhōng , zhuǎn sì dì fǎ lún , dù jiāo chén rú děng wǔ rén ér zhèng dào guǒ 。

于鹿野苑中,转四谛法轮,度憍陈如等五人而证道果。

fù yǒu bǐ qiū suǒ shuō zhū yí , qiú fó jìn zhǐ 。

复有比丘所说诸疑,求佛进止。

shì zūn jiào chì , yī yī kāi wù 。 hé zhǎng jìng nuò , ér shùn zūn chì 。

世尊教敕,一一开悟。合掌敬诺,而顺尊敕。

fó yán : cí qīn chū jiā , shí xīn dá běn , jiě wú wéi fǎ , míng yuē shā mén 。

佛言:辞亲出家,识心达本,解无为法,名曰沙门。

cháng xíng èr bǎi wǔ shí jiè , jìn zhǐ qīng jìng , wèi sì zhēn dào héng , chéng ā luó hàn 。

常行二百五十戒,进止清净,为四真道行,成阿罗汉。

ā luó hàn zhě , néng fēi xíng biàn huà , kuàng jié shòu mìng , zhù dòng tiān dì 。

阿罗汉者,能飞行变化,旷劫寿命,住动天地。

cì wéi ā nà hán 。 ā nà hán zhě , shòu zhōng líng shén shàng shí jiǔ tiān 。

次为阿那含。阿那含者,寿终灵神上十九天。

zhèng ā luó hàn 。 cì wéi sī tuó hán 。

证阿罗汉。次为斯陀含。

sī tuó hán zhě , yī shàng yī huán , jí dé ā luó hàn 。

斯陀含者,一上一还,即得阿罗汉。

cì wéi xū tuó huán 。 xū tuó huán zhě , qī sǐ qī shēng , biàn zhèng ā luó hàn 。

次为须陀洹。须陀洹者,七死七生,便证阿罗汉。

ài yù duàn zhě , rú sì zhī duàn , bù fù yòng zhī 。

爱欲断者,如四肢断,不复用之。

fó yán : chū jiā shā mén zhě , duàn yù qù ài , shí zì xīn yuán ,

佛言:出家沙门者,断欲去爱,识自心源,

dá fó shēn lǐ , wù wú wéi fǎ 。 nèi wú suǒ dé , wài wú suǒ qiú 。

达佛深理,悟无为法。内无所得,外无所求。

xīn bù xì dào , yì bù jié yè 。 wú niàn wú zuò , fēi xiū fēi zhèng 。

心不系道,亦不结业。无念无作,非修非证。

bù lì zhū wèi , ér zì chóng zuì 。 míng zhī wéi dào 。

不历诸位,而自崇最。名之为道。

fó yán : tì chú xū fà ér wéi shā mén , shòu dào fǎ zhě , qù shì zī cái ,

佛言:剃除须发而为沙门,受道法者,去世资财,

qǐ qiú qǔ zú 。 rì zhōng yī shí , shù xià yī xiǔ , shèn wù zài yǐ !

乞求取足。日中一食,树下一宿,慎勿再矣!

shǐ rén yú bì zhě , ài yǔ yù yě 。

使人愚蔽者,爱与欲也。

fó yán : zhòng shēng yǐ shí shì wéi shàn , yì yǐ shí shì wéi è 。

佛言:众生以十事为善,亦以十事为恶。

hé děng wéi shí ? shēn sān 、 kǒu sì 、 yì sān 。 shēn sān zhě , shā dào yín 。

何等为十?身三、口四、意三。身三者,杀盗淫。

kǒu sì zhě , liǎng shé 、 è kǒu 、 wàng yán 、 qǐ yǔ 。

口四者,两舌、恶口、妄言、绮语。

yì sān zhě , jí huì chī 。

意三者,嫉恚痴。

rú shì shí shì , bù shùn shèng dào , míng shí è xíng 。

如是十事,不顺圣道,名十恶行。

shì è ruò zhǐ , míng shí shàn xíng ěr 。

是恶若止,名十善行耳。

fó yán : rén yǒu zhòng guò , ér bù zì huǐ 、 dùn xī qí xīn , zuì lái fù shēn ;

佛言:人有众过,而不自悔、顿息其心,罪来赴身;

rú shuǐ guī hǎi , jiàn chéng shēn guǎng 。 ruò rén yǒu guò , zì jiě zhī fēi ,

如水归海,渐成深广。若人有过,自解知非,

gǎi è xíng shàn , zuì zì xiāo miè ; rú bìng de hàn , jiàn yǒu quán sǔn ěr 。

改恶行善,罪自消灭;如病得汗,渐有痊损耳。

fó yán : è rén wén shàn , gù lái rǎo luàn zhě ,

佛言:恶人闻善,故来扰乱者,

rǔ zì jìn xī , dāng wú chēn zé , bǐ lái è zhě ér zì è zhī 。

汝自禁息,当无嗔责,彼来恶者而自恶之。

fó yán : yǒu rén wén wú shǒu dào , xíng dà rén cí , gù zhì mà fó 。

佛言:有人闻吾守道,行大仁慈,故致骂佛。

fó mò bù duì 。 mà zhǐ , wèn yuē : zǐ yǐ lǐ cóng rén ,

佛默不对。骂止,问曰:子以礼从人,

qí rén bù nà , lǐ guī zi hū ?

其人不纳,礼归子乎?

duì yuē : guī yǐ !

对曰:归矣!

fó yán : jīn zi mà wǒ , wǒ jīn bù nà , zǐ zì chí huò guī zi shēn yǐ !

佛言:今子骂我,我今不纳,子自持祸归子身矣!

yóu xiǎng yìng shēng , yǐng zhī suí xíng , zhōng wú miǎn lí , shèn wù wéi è 。

犹响应声,影之随形,终无免离,慎勿为恶。

fó yán : è rén hài xián zhě , yóu yǎng tiān ér tuò ,

佛言:恶人害贤者,犹仰天而唾,

tuò bù zhì tiān , hái cóng yǐ duò ;

唾不至天,还从已堕;

nì fēng yáng chén , chén bù zhì bǐ , hái bèn jǐ shēn 。

逆风扬尘,尘不至彼,还坌己身。

xián bù kě huǐ , huò bì miè jǐ 。

贤不可悔,祸必灭己。

fó yán : bó wén ài dào , dào bì nán huì ;

佛言:博闻爱道,道必难会;

shǒu zhì fèng dào , qí dào shèn dà 。

守志奉道,其道甚大。

fó yán : dǔ rén shī dào , zhù zhī huān xǐ , dé fú shèn dà 。

佛言:睹人施道,助之欢喜,得福甚大。

shā mén wèn yuē : cǐ fú jìn hū ?

沙门问曰:此福尽乎?

fó yán : pì rú yī jù zhī huǒ , shù qiān bǎi rén gè yǐ jù lái fēn qǔ ,

佛言:譬如一炬之火,数千百人各以炬来分取,

shú shí chú míng , cǐ jù rú gù ; fú yì rú zhī 。

熟食除冥,此炬如故;福亦如之。

fó yán : fàn è rén bǎi , bù rú fàn yī shàn rén ;

佛言:饭恶人百,不如饭一善人;

fàn shàn rén qiān , bù rú fàn yī chí wǔ jiè zhě ; fàn wǔ jiè zhě wàn ,

饭善人千,不如饭一持五戒者;饭五戒者万,

bù rú fàn yī xū tuó huán ; fàn bǎi wàn xū tuó huán ,

不如饭一须陀洹;饭百万须陀洹,

bù rú fàn yī sī tuó hán ; fàn qiān wàn sī tuó hán ,

不如饭一斯陀含;饭千万斯陀含,

bù rú fàn yī ā nà hán ; fàn yī yì ā nà hán ,

不如饭一阿那含;饭一亿阿那含,

bù rú fàn yī ā luó hàn ; fàn shí yì ā luó hàn ,

不如饭一阿罗汉;饭十亿阿罗汉,

bù rú fàn yī pì zhī fó ; fàn bǎi yì pì zhī fó ,

不如饭一辟支佛;饭百亿辟支佛,

bù rú fàn yī sān shì zhū fó ; fàn qiān yì sān shì zhū fó ,

不如饭一三世诸佛;饭千亿三世诸佛,

bù rú fàn yī wú niàn wú zhù wú xiū wú zhèng zhī zhě 。

不如饭一无念无住无修无证之者。

fó yán : rén yǒu èr shí nán 。 pín qióng bù shī nán ,

佛言:人有二十难。贫穷布施难,

háo guì xué dào nán , qì mìng bì sǐ nàn , dé dǔ fó jīng nán ,

豪贵学道难,弃命必死难,得睹佛经难,

shēng zhí fó shì nán , rěn sè rěn yù nán , jiàn hǎo bù qiú nán ,

生值佛世难,忍色忍欲难,见好不求难,

bèi rǔ bù chēn nán , yǒu shì bù lín nán , chù shì wú xīn nán ,

被辱不嗔难,有势不临难,触事无心难,

guǎng xué bó jiū nán , chú miè wǒ màn nán , bù qīng wèi xué nán ,

广学博究难,除灭我慢难,不轻未学难,

xīn xíng píng děng nán , bù shuō shì fēi nán , huì shàn zhī shí nán ,

心行平等难,不说是非难,会善知识难,

jiàn xìng xué dào nán , suí huà dù rén nán , dǔ jìng bù dòng nán , shàn jiě fāng biàn nán 。

见性学道难,随化度人难,睹境不动难,善解方便难。

shā mén wèn fó : yǐ hé yīn yuán , dé zhī sù mìng , huì qí zhì dào ?

沙门问佛:以何因缘,得知宿命,会其至道?

fó yán : jìng xīn shǒu zhì , kě huì zhì dào 。

佛言:净心守志,可会至道。

pì rú mó jìng , gòu qù míng cún ; duàn yù wú qiú , dāng de sù mìng 。

譬如磨镜,垢去明存;断欲无求,当得宿命。

shā mén wèn fó : hé zhě wéi shàn ? hé zhě zuì dà ?

沙门问佛:何者为善?何者最大?

fó yán : xíng dào shǒu zhēn zhě shàn , zhì yǔ dào hé zhě dà 。

佛言:行道守真者善,志与道合者大。

shā mén wèn fó : hé zhě duō lì ? hé zhě zuì míng ?

沙门问佛:何者多力?何者最明?

fó yán : rěn rǔ duō lì , bù huái è gù , jiān jiā ān jiàn 。

佛言:忍辱多力,不怀恶故,兼加安健。

rěn zhě wú è , bì wéi rén zūn 。

忍者无恶,必为人尊。

xīn gòu miè jìn , jìng wú xiá huì , shì wéi zuì míng 。

心垢灭尽,净无瑕秽,是为最明。

wèi yǒu tiān dì , dǎi yú jīn rì ; shí fāng suǒ yǒu , wú yǒu bù jiàn ,

未有天地,逮于今日;十方所有,无有不见,

wú yǒu bù zhī , wú yǒu bù wén , dé yī qiè zhì , kě wèi míng yǐ !

无有不知,无有不闻,得一切智,可谓明矣!

fó yán : rén huái ài yù , bù jiàn dào zhě ,

佛言:人怀爱欲,不见道者,

pì rú chéng shuǐ , zhì shǒu jiǎo zhī , zhòng rén gòng lín , wú yǒu dǔ qí yǐng zhě 。

譬如澄水,致手搅之,众人共临,无有睹其影者。

rén yǐ ài yù jiāo cuò , xīn zhōng zhuó xīng , gù bù jiàn dào 。

人以爱欲交错,心中浊兴,故不见道。

rǔ děng shā mén , dāng shè ài yù 。 ài yù gòu jìn , dào kě jiàn yǐ !

汝等沙门,当舍爱欲。爱欲垢尽,道可见矣!

fó yán : fū jiàn dào zhě , pì rú chí jù , rù míng shì zhōng ,

佛言:夫见道者,譬如持炬,入冥室中,

qí míng jí miè , ér míng dú cún ;

其冥即灭,而明独存;

xué dào jiàn dì , wú míng jí miè , ér míng cháng cún yǐ !

学道见谛,无明即灭,而明常存矣!

fó yán : wú fǎ niàn wú niàn niàn 、 xíng wú háng háng 、

佛言:吾法念无念念、行无行行、

yán wú yán yán 、 xiū wú xiū xiū , huì zhě jìn ěr ,

言无言言、修无修修,会者近尔,

mí zhě yuǎn hū ! yán yǔ dào duàn , fēi wù suǒ jū , chā zhī háo lí , shī zhī xū yú 。

迷者远乎!言语道断,非物所拘,差之毫厘,失之须臾。

fó yán : guān tiān dì , niàn fēi cháng 。 guān shì jiè , niàn fēi cháng 。

佛言:观天地,念非常。观世界,念非常。

guān líng jué , jí pú tí 。 rú shì zhī shí , dé dào jí yǐ !

观灵觉,即菩提。如是知识,得道疾矣!

fó yán : dāng niàn shēn zhōng sì dà , gè yǒu zì míng , dōu wú wǒ zhě 。

佛言:当念身中四大,各有自名,都无我者。

wǒ jì dōu wú , qí rú huàn ěr !

我既都无,其如幻耳!

fó yán : rén suí qíng yù , qiú yú shēng míng ; shēng míng xiǎn zhù ,

佛言:人随情欲,求于声名;声名显著,

shēn yǐ gù yǐ ! tān shì cháng míng ér bù xué dào , wǎng gōng láo xíng 。

身已故矣!贪世常名而不学道,枉功劳形。

pì rú shāo xiāng , suī rén wén xiāng , xiāng zhī jìn yǐ ! wēi shēn zhī huǒ , ér zài qí hòu 。

譬如烧香,虽人闻香,香之烬矣!危身之火,而在其后。

fó yán : cái sè yú rén , rén zhī bù shě 。

佛言:财色于人,人之不舍。

pì rú dāo rèn yǒu mì , bù zú yī cān zhī měi ;

譬如刀刃有蜜,不足一餐之美;

xiǎo ér shì zhī , zé yǒu gē shé zhī huàn 。

小儿舐之,则有割舌之患。

fó yán : rén xì yú qī zi shè zhái , shèn yú láo yù 。

佛言:人系于妻子舍宅,甚于牢狱。

láo yù yǒu sàn shì zhī qī , qī zi wú yuǎn lí zhī niàn 。 qíng ài yú sè ,

牢狱有散释之期,妻子无远离之念。情爱于色,

qǐ dàn qū chí ! suī yǒu hǔ kǒu zhī huàn , xīn cún gān fú , tóu ní zì nì ,

岂惮驱驰!虽有虎口之患,心存甘伏,投泥自溺,

gù yuē fán fū 。 tòu de cǐ mén , chū chén luó hàn 。

故曰凡夫。透得此门,出尘罗汉。

fó yán : ài yù mò shèn yú sè 。 sè zhī wéi yù , qí dà wú wài , lài yǒu yī yǐ 。

佛言:爱欲莫甚于色。色之为欲,其大无外,赖有一矣。

ruò shǐ èr tóng , pǔ tiān zhī rén , wú néng wéi dào zhě yǐ 。

若使二同,普天之人,无能为道者矣。

fó yán : ài yù yú rén , yóu rú zhí jù nì fēng ér xíng , bì yǒu shāo shǒu zhī huàn 。

佛言:爱欲于人,犹如执炬逆风而行,必有烧手之患。

tiān shén xiàn yù nǚ yú fó , yù huài fó yì 。

天神献玉女于佛,欲坏佛意。

fó yán : gé náng zhòng huì , ěr lái hé wéi ?

佛言:革囊众秽,尔来何为?

qù ! wú bù yòng 。 tiān shén yù jìng , yīn wèn dào yì 。

去!吾不用。天神愈敬,因问道意。

fó wéi jiě shuō , jí dé xū tuó huán guǒ 。

佛为解说,即得须陀洹果。

fó yán : fū wéi dào zhě , yóu mù zài shuǐ , xún liú ér xíng 。

佛言:夫为道者,犹木在水,寻流而行。

bù chù liǎng àn , bù wèi rén qǔ , bù wèi guǐ shén suǒ zhē , bù wèi huí liú suǒ zhù ,

不触两岸,不为人取,不为鬼神所遮,不为洄流所住,

yì bù fǔ bài , wú bǎo cǐ mù jué dìng rù hǎi 。 xué dào zhī rén ,

亦不腐败,吾保此木决定入海。学道之人,

bù wèi qíng yù suǒ huò , bù wèi zhòng xié suǒ ráo , jīng jìn wú wéi , wú bǎo cǐ rén bì dé dào yǐ 。

不为情欲所惑,不为众邪所娆,精进无为,吾保此人必得道矣。

fó yán : shèn wù xìn rǔ yì , rǔ yì bù kě xìn 。

佛言:甚勿信汝意,汝意不可信。

shèn wù yǔ sè huì , sè huì jí huò shēng 。

慎勿与色会,色会即祸生。

dé ā luó hàn yǐ , nǎi kě xìn rǔ yì 。

得阿罗汉已,乃可信汝意。

fó yán : shèn wù shì nǚ sè , yì mò gòng yán yǔ 。

佛言:慎勿视女色,亦莫共言语。

ruò yǔ yǔ zhě , zhèng xīn sī niàn : wǒ wéi shā mén , chǔ yú zhuó shì ,

若与语者,正心思念:我为沙门,处于浊世,

dāng rú lián huá , bù wèi ní wū 。 xiǎng qí lǎo zhě wéi mǔ , zhǎng zhě rú zǐ , shǎo zhě rú mèi ,

当如莲华,不为泥污。想其老者为母,长者如姊,少者如妹,

zhì zhě rú zǐ 。 shēng dù tuō xīn , xī miè è niàn 。

稚者如子。生度脱心,息灭恶念。

fó yán : fū wéi dào zhě , rú bèi gān cǎo , huǒ lái xū bì 。

佛言:夫为道者,如被干草,火来须避。

dào rén jiàn yù , bì dāng yuǎn zhī 。

道人见欲,必当远之。

fó yán : yǒu rén huàn yín bù zhǐ , yù zì duàn yīn 。

佛言:有人患淫不止,欲自断阴。

fó wèi zhī yuē : ruò duàn qí yīn , bù rú duàn xīn 。

佛谓之曰:若断其阴,不如断心。

xīn rú gōng cáo , gōng cáo ruò zhǐ , cóng zhě dōu xī 。

心如功曹,功曹若止,从者都息。

xié xīn bù zhǐ , duàn yīn hé yì ?

邪心不止,断阴何益?

fó wéi shuō jì : yù shēng yú rǔ yì , yì yǐ sī xiǎng shēng , èr xīn gè jì jìng ,

佛为说偈:欲生于汝意,意以思想生,二心各寂静,

fēi sè yì fēi xíng 。 fó yán : cǐ jì shì jiā yè fó shuō 。

非色亦非行。佛言:此偈是迦叶佛说。

fó yán : rén cóng ài yù shēng yōu , cóng yōu shēng bù 。

佛言:人从爱欲生忧,从忧生怖。

ruò lí yú ài , hé yōu hé bù ?

若离于爱,何忧何怖?

fó yán : fū wéi dào zhě , pì rú yī rén yǔ wàn rén zhàn 。

佛言:夫为道者,譬如一人与万人战。

guà kǎi chū mén , yì huò qiè ruò , huò bàn lù ér tuì ,

挂铠出门,意或怯弱,或半路而退,

huò gé dòu ér sǐ , huò dé shèng ér huán 。 shā mén xué dào ,

或格斗而死,或得胜而还。沙门学道,

yīng dāng jiān chí qí xīn , jīng jìn yǒng ruì , bù wèi qián jìng ,

应当坚持其心,精进勇锐,不畏前境,

pò miè zhòng mó , ér dé dào guǒ 。

破灭众魔,而得道果。

shā mén yè sòng jiā yè fó yí jiào jīng , qí shēng bēi jǐn , sī huǐ yù tuì 。

沙门夜诵迦叶佛遗教经,其声悲紧,思悔欲退。

fó wèn zhī yuē : rǔ xī zài jiā , céng wèi hé yè ?

佛问之曰:汝昔在家,曾为何业?

duì yuē : ài tán qín 。 fó yán : xián huǎn rú hé ?

对曰:爱弹琴。佛言:弦缓如何?

duì yuē : bù míng yǐ ! xián jí rú hé ?

对曰:不鸣矣!弦急如何?

duì yuē : shēng jué yǐ ! jí huǎn de zhōng rú hé ?

对曰:声绝矣!急缓得中如何?

duì yuē : zhū yīn pǔ yǐ !

对曰:诸音普矣!

fó yán : shā mén xué dào yì rán , xīn ruò diào shì , dào kě de yǐ 。

佛言:沙门学道亦然,心若调适,道可得矣。

yú dào ruò bào , bào jí shēn pí 。 qí shēn ruò pí , yì jí shēng nǎo 。

于道若暴,暴即身疲。其身若疲,意即生恼。

yì ruò shēng nǎo , xíng jí tuì yǐ 。 qí xíng jì tuì , zuì bì jiā yǐ 。

意若生恼,行即退矣。其行既退,罪必加矣。

dàn qīng jìng ān lè ,dào bù shī yǐ。

但清净安乐,道不失矣。

fó yán : rú rén duàn tiě , qù zǐ chéng qì , qì jí jīng hǎo 。

佛言:如人锻铁,去滓成器,器即精好。

xué dào zhī rén , qù xīn gòu rǎn , xíng jí qīng jìng yǐ 。

学道之人,去心垢染,行即清净矣。

fó yán : rén lí è dào , dé wéi rén nán 。

佛言:人离恶道,得为人难。

jì de wéi rén , qù nǚ jí nán nán 。 jì de wéi nán , liù gēn wán jù nán 。

既得为人,去女即男难。既得为男,六根完具难。

liù gēn jì jù , shēng zhōng guó nàn 。 jì shēng zhōng guó , zhí fó shì nán 。

六根既具,生中国难。既生中国,值佛世难。

jì zhí fó shì , yù dào zhě nán 。 jì de yù dào , xīng xìn xīn nán 。

既值佛世,遇道者难。既得遇道,兴信心难。

jì xīng xìn xīn , fā pú tí xīn nán 。 jì fā pú tí xīn , wú xiū wú zhèng nán 。

既兴信心,发菩提心难。既发菩提心,无修无证难。

fó yán : fó zi lí wú shù qiān lǐ , yì niàn wú jiè , bì dé dào guǒ 。

佛言:佛子离吾数千里,忆念吾戒,必得道果。

zài wú zuǒ yòu , suī cháng jiàn wú , bù shùn wú jiè , zhōng bù dé dào 。

在吾左右,虽常见吾,不顺吾戒,终不得道。

fó wèn shā mén : rén mìng zài jǐ jiān ? duì yuē : shù rì jiān 。

佛问沙门:人命在几间?对曰:数日间。

fó yán : zǐ wèi zhī dào 。 fù wèn yī shā mén : rén mìng zài jǐ jiān ?

佛言:子未知道。复问一沙门:人命在几间?

duì yuē : fàn shí jiān 。 fó yán : zǐ wèi zhī dào 。

对曰:饭食间。佛言:子未知道。

fù wèn yī shā mén : rén mìng zài jǐ jiān ?

复问一沙门:人命在几间?

duì yuē : hū xī jiān 。 fó yán : shàn zāi , zǐ zhī dào yǐ !

对曰:呼吸间。佛言:善哉,子知道矣!

fó yán : xué fó dào zhě , fó suǒ yán shuō , jiē yīng xìn shùn 。

佛言:学佛道者,佛所言说,皆应信顺。

pì rú shí mì , zhōng biān jiē tián ; wú jīng yì ěr 。

譬如食蜜,中边皆甜;吾经亦尔。

fó yán : shā mén xíng dào , wú rú mó niú ; shēn suī xíng dào ,

佛言:沙门行道,无如磨牛;身虽行道,

xīn dào bù xíng 。 xīn dào ruò xíng , hé yòng xíng dào 。

心道不行。心道若行,何用行道。

fó yán : fū wéi dào zhě , rú niú fù zhòng 。 xíng shēn ní zhōng ,

佛言:夫为道者,如牛负重。行深泥中,

pí jí bù gǎn zuǒ yòu gù shì ; chū lí yū ní , nǎi kě sū xī 。

疲极不敢左右顾视;出离淤泥,乃可苏息。

shā mén dāng guān qíng yù , shèn yú yū ní 。 zhí xīn niàn dào , kě miǎn kǔ yǐ 。

沙门当观情欲,甚于淤泥。直心念道,可免苦矣。

fó yán : wú shì wáng hóu zhī wèi , rú guò xì chén 。

佛言:吾视王侯之位,如过隙尘。

shì jīn yù zhī bǎo , rú wǎ lì 。 shì wán sù zhī fú , rú bì pà 。

视金玉之宝,如瓦砾。视纨素之服,如敝帕。

shì dà qiān jiè , rú yī hē zi 。 shì ā nòu chí shuǐ , rú tú zú yóu 。

视大千界,如一诃子。视阿耨池水,如涂足油。

shì fāng biàn mén , rú huà bǎo jù 。 shì wú shàng chéng , rú mèng jīn pà 。

视方便门,如化宝聚。视无上乘,如梦金帕。

shì fó dào , rú yǎn qián huá 。 shì chán dìng , rú xū mí zhù 。

视佛道,如眼前华。视禅定,如须弥柱。

shì niè pán , rú zhòu xī wù 。 shì dǎo zhèng , rú liù lóng wǔ 。

视涅槃,如昼夕寤。视倒正,如六龙舞。

shì píng děng , rú yī zhēn dì 。 shì xīng huà , rú sì shí mù 。

视平等,如一真地。视兴化,如四时木。

 

猜你喜欢

  • 初识佛法

  • 佛学课本

  • 佛光教科书

相关文章

版权所有:心经原文网